PDF Drukuj Email

Ankieta dla ucznia

Ankieta ma na celu poznanie opinii uczniów na temat postrzegania praw  i obowiązków uczniów w naszej szkole.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi. Wyniki zostaną wykorzystane do doskonalenia pracy szkoły.

1.      W jaki sposób w szkole upowszechniana jest wiedza o prawach dziecka?

   Lekcje wychowawcze poświęcone temu zagadnieniu -52,8%

   Organizowanie konkursów poświęconych temu zagadnieniu -8,9%

   Przez samorząd uczniowski-6,7%

       Publikowanie informacji o prawach dziecka np. w gazetkach szkolnych- 56,1%

   Inne, jakie- WOS, apele szkolne- 2%

2.      Wymień najważniejsze według Ciebie prawa ucznia w naszej szkole:

 • Do własnego zdania, wolność wypowiedzi- 39,3%
 • Prawo do nauki ? 25,8%
 • Prawo do bezpieczeństwa ? 15,7%
 • Prawo do prywatności ? 12,3%
 • Prawo do wyznania ? 12,3 %
 • Prawo do poprawy ocen ? 10,1%

3.      Wymień najważniejsze według Ciebie obowiązki ucznia w naszej szkole:

 • Uczyć się-  48,3%
 • Szanować uczniów i nauczycieli ? 35,9%
 • Wywiązywać się z obowiązków ucznia np. odrabiać lekcje ? 15,7%
 • Godnie reprezentować szkołę ? 13,5%
 • Uczęszczać na lekcje ? 11,2%
 • Pomagać innym ? 9%
 • Szanować mienie szkoły ? 7,7%

4.      Czy Twoim zdaniem  w szkole przestrzegane są prawa ucznia i dziecka?

 • TAK ? 88,8%
 • NIE- 3,4%

np.:

     Niesprawiedliwe ocenianie -4,5%

     Brak szacunku ? 2,2%

     Niezapowiedziane sprawdziany ? 1,1%

5.      Czy wiesz za co dostajesz takie, a nie inne oceny z zachowania?

 • TAK ? 82%

Np.:

     Jestem informowany, ocena jest omawiana ? 23,6%

     Wiem z regulaminu  - 12,3%

     Ocena jest adekwatna do mojego zachowania - 23,6%

     Udzielam się w życiu szkoły, pomagam innym ? 15,7%

 • NIE ? 10,1%
 • Brak odpowiedzi ? 5,6%

6.      Czy wiesz czego nie można robić w szkole i co za to grozi?

 • TAK np.:

     Palić papierosów, pić alkoholu, narkotyzować się ? 51,7%

     Niszczyć mienie szkoły ? 26,9%

     Używać wulgaryzmów ? 15,7%

     Stosować przemoc ? 14,6%

     Obrażać nauczycieli i uczniów ? 4,5%

     Wagarować ? 3,4 %

 • NIE ? brak odpowiedzi
 • Co za to grozi:

     Wyrzucenie ze szkoły  -16,8%

     Nagana dyrektora- 12,3%

     Obniżenie zachowania ? 6,7%

     Uwagi ? 5,6%

     Kara pieniężna za zniszczenia sprzętu szkolnego ? 3,8%

     Wezwanie rodziców ? 2,2%

     Zgłoszenie na policję ?1,1%

     Zawieszenie w prawach ucznia -1,1%

7.      Czy uważasz, że nagrody i kary stosowane  w szkole są:

a)      Jasne-

Tak ? 59,5%

?napisz dlaczego

 • Nagroda za dobre zachowanie, nagan za złe ? 33,7%
 • Są opisywane w statucie ? 3,8%

Nie- 4,5%

b)      Sprawiedliwe ?

TAK ? 52,8%

     Napisz dlaczego

 • Kary i nagrody są omawiane ? 11,2%
 • Zgodne ze statutem szkoły ? 3,8%

NIE ? 19,1%

     Napisz dlaczego

 • Kara jest zbiorowa ? 8,9%
 • Nagroda nie  jest adekwatna do zachowania lub wygranej w konkursie ? 3,8%
 • Kary są za mało surowe ? 1,1%

8.      Co robisz gdy ktoś naruszy Twoje prawa?

 • Bronię swoich praw ? 20,2%
 • Zgłaszam dorosłemu ? 7,7%
 • Nic ? 7,7%
 • Brak odpowiedzi ? 9%
 • Nikt nie narusza moich praw ? 6,7%
 • Ignoruję ?3,8%
 • Płaczę ? 2,2
 • Ukrywam to- 1,1%

 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów naszego gimnazjum na temat przestrzegania norm społecznych, praw i obowiązków ucznia.

1. W szkole rozpowszechniana jest wiedza o prawach dziecka  i przestrzeganiu norm społecznych. Najczęściej w publikowanych informacjach np. na gazetkach szkolnych  tak twierdzi -56,1% ankietowanych, na lekcjach wychowawczych ? tak twierdzi 52,2% ankietowanych, podczas organizowanych konkursów poświęconych temu zagadnieniu ? 8,9%.

2. Ankietowani uczniowie uważają, że najważniejsze prawa ucznia w naszej szkole to:

    Prawo do własnego zdania, wolności wypowiedzi ? 39,3%

    Prawo do  nauki ? 25,8%

    Prawo do bezpieczeństwa ? 15,7%

3.     Najważniejsze obowiązki ucznia to według ankietowanych:

    Obowiązek uczenia się- 48,3%

    Szacunek do drugiego człowieka ? 35,9%

    Wywiązywanie się z obowiązków ucznia np. odrabiać lekcje ? 15,7%

    Godnie reprezentować szkołę ? 13,5%

4. 88,8% ankietowanych uczniów twierdzi, że w szkole przestrzegane są prawa ucznia    i dziecka. Tylko 3,4% ankietowanych uważa, że nie są przestrzegane ? przykłady podawane przez uczniów: niesprawiedliwe ocenianie, brak szacunku, niezapowiedziane sprawdziany.

5. Uczniowie wiedzą za co dostają pozytywne i negatywne oceny z zachowania - tak twierdzi 82% ankietowanych: oceny są omawiane, są adekwatne do zachowania ucznia, uczniowie są zapoznawani z regulaminem oceniania zachowania.

10,1% ankietowanych uczniów twierdzi,  że nie wie za co dostaje takie a nie inne oceny z zachowania.

6.      Ankietowani uczniowie znają  system kar i nagród funkcjonujący w szkole                - uczniowie wiedzą czego nie można robić w szkole i co za to grozi.                Najczęściej wymieniają:

    Nie wolno palić papierosów, pić alkoholu, narkotyzować się ? 51,7%

    Niszczyć mienie szkoły ? 26,9%

    Używać wulgaryzmów ? 15,7%

    Stosować przemoc ? 14,6%

Najczęściej wymieniane przez ankietowanych uczniów kary i konsekwencje:

    Wyrzucenie ze szkoły ? 16,8%

    Nagana dyrektora szkoły ? 12,3%

    Obniżenie oceny z zachowania ? 6,7%

    Negatywne uwagi ? 5,6%

7.     59,5% ankietowanych uczniów uważa, że nagrody i kary stosowane w szkole są jasne, a tylko 4,5% uważa, że nie.

52,8% ankietowanych uczniów uważa, że nagrody i kary są sprawiedliwe,

19,1% uważa, że nagrody i kary nie są sprawiedliwe.

8.     Nie wszyscy ankietowani uczniowie wiedzą co robić, gdy ktoś naruszy ich prawa:

    20,2% broni swoich praw,

    7,7% zgłasza dorosłemu lub nic nie robi,

    9% uczniów nie udzieliło żadnej odpowiedzi,

    6,7% uczniów twierdzi, że nikt nie narusza ich praw.

 

 

Dokonano analizy dzienników lekcyjnych. Na jej podstawie stwierdzono, iż w naszej szkole respektowane są normy społeczne, jak również uczniowie znają dobrze swoje prawa i obowiązki.

Potwierdzeniem tego jest dokumentacja i adnotacja tematów lekcji wychowawczych, jak również tematyka lekcji przedmiotowych (WDŻ i WOS).

Poniżej przedstawiono wykaz tematów lekcji, które związane były z normami społecznymi; poruszały również tematykę związaną z prawami i obowiązkami każdego ucznia oraz z regulaminem zachowania.

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Lekcja wychowawcza:

-  Regulamin oceniania zachowania ? zapoznanie

-  Analiza wyników zachowania i nauczania

-  Jacy jesteśmy wobec siebie.

-  Godność człowieka

-  Zasady współżycia między ludźmi.

-  Integracja zespołu klasowego.

-  Żyjemy między ludźmi- zasady współżycia.

-  Jakie postępowanie uważam za humanitarne.

-  Kształtowanie umiejętności współżycia w zespole.

-  Kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności wspólnej.

-  Patriotyzm jako wartość osobista i dobro wspólne.

-  Grupy, do których należymy.

WDŻ:

-  Bezpieczeństwo uczniów

-  Co to znaczy być dobrym kolegą?

-  Rodzina w życiu nastolatka.

Lekcja wychowawcza:

-  Kryteria ocen z zachowania.

-  Prawa dziecka. Przestrzeganie prawa podstawą ładu i porządku.

-  Prawa i obowiązki ucznia.

-   Patriota to brzmi dumnie.

-  Symbole narodowe i ich poszanowanie.

-   Święto Niepodległości ? jakie znaczenie ma dla nas ten dzień?

-  Tradycje kulturowe wiążą nie tylko rodziny.

-  Głosowanie ? obowiązek czy przywilej?

WDŻ:

-   Porozumiewanie się.

WOS:

-  Ja, czyli kto?

-  Człowiek istotą społeczną.

-  Grupy społeczne.

-   Normy społeczne.

-  Mój udział w życiu społecznym.

-  Razem stanowimy naród.

-  Społeczeństwo i jego struktura.

-  Normy i zasady.

Lekcja wychowawcza:

-  Zasady zachowania i oceniania w szkole.

-  Ważne święta narodowe. Co i dlaczego czcimy w naszym kraju.

WOS:

-  Prawa i obowiązki.

-  Prawa i wolność człowieka.

-  Organizacje i instytucje broniące praw człowieka.

-  Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

-  Stowarzyszenia.

-  Kultura polityczna.

-  Udział obywateli w życiu publicznym.